Prowadzenie w stanie nietrzeźwości

Co grozi pijanemu kierowcy?

Art. 178a Kodeksu Karnego – Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Osoby prowadzące pod wpływem alkoholu zarówno pojazdy mechaniczne jak i  inne pojazdy poruszające się po drogach publicznych tj. rowery , a w ostatnim czasie również hulajnogi elektryczne, często pijąc alkohol czują się bezkarne. Tłumacząc „że to tylko jedno piwo, jeden kieliszek’’ nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Jakie konsekwencje może ponieść osoba nietrzeźwa?

Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego art. 115 §16 zachodzi gdy :

  1. Zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. Zawartość  alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

   Za jazdę pod wpływem alkohol, sprawca może zostać ukarany m.in. karą grzywny, karą zakazu prowadzenia pojazdów ,a nawet karą pozbawienia wolności, o którym mówi Art.178 KK:

Art. 178. § 1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

§ 2. (uchylony)

Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony)

§ 3. (uchylony)

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Art. 87  Kodeksu Wykroczeń

W wypadku znajdowania się po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka i prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym zgodnie z treścią art. 87 § 1 Kodeksu Wykroczeń sprawca podlega karze aresztu albo grzywny  ,

Art. 87 § 1 a k. w. tej samej karze podlega , kto znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka , prowadzi pojazd po drodze publicznej , w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w §1

 § 2 , kto znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka ,prowadzi na drodze publicznej , w strefie zamieszkania  lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w par 1 po9dlega karze aresztu do 14 dni albo grzywnie

 § 3 w razie popełnienia wykroczenia określonego w par 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w  §1